Regulamin konkursu “Chwile z Pampers”

1. Organizator

1.1 Organizatorem i administratorem danych konkursu „Chwile z Pampers” zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Procter & Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Polska (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2 Konkurs jest prowadzony, a dane osobowe są przetwarzane przez firmę TRND POLAND, trnd Central Eastern Europe Kft. sp z o.o., ul. Biała 4/29, 00-895 Warszawa, Polska. (zwaną dalej „Administratorem”).

1.3 Administrator przetwarza dane osobowe powierzone w związku z Konkursem w imieniu Organizatora.

1.4 Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej: https://www.klubpampers.pl/pl/chwile-z-pampers (zwanej dalej „Stroną internetową”).

2. Udział w konkursie

2.1 W Konkursie uczestniczyć może każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”):

a) osoba fizyczna, ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce, w wieku powyżej 18 lat;

b) osoba, która akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i spełnia warunki Konkursu;

c) osoba, która przed wzięciem udziału w Konkursie zarejestruje na platformie swoje dane niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2.2 Pracownicy Organizatora i Administratora oraz osoby blisko z nimi spokrewnione nie mogą brać udziału w Konkursie.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się o 00:00:01 w dn. 01 października 2019 r., a kończy się o 23:59:59 w dn. 10 czerwca 2020 r.

4. Przebieg konkursu

4.1 Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie muszą wysłać link do publicznie dostępnego zdjęcia/filmu związanego z tematem oraz przekazać go przy użyciu określonego narzędzia, jakie ma zostać użyte w tym celu. Film/zdjęcie są zwane dalej „Dziełem”.

4.2 Wytyczne dotyczące treści Dzieła:

Uczestnik zapewnia, że będzie postępować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi treści Dzieła. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje i szkody wynikające z naruszenia Wytycznych lub spowodowane przez to naruszenie. Ponadto, jeżeli roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte przez osobę trzecią, Uczestnik wystąpi w obronie Organizatora Konkursu lub Administratora oraz w pełni zabezpieczy ich i zwolni z odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem.

Uczestnik zapewnia, niezależnie od okoliczności, że posiada prawa do korzystania z Dzieła. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest osobą wyłącznie upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, a korzystanie z Dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zapewnia też, że jest upoważniony do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na Organizatora bez wynagrodzenia.

Dzieło musi spełniać następujące wytyczne i nie będzie:

W przypadku gdy treść Dzieła jest sprzeczna z powyższymi zasadami Administrator nie zatwierdzi jej i nie opublikuje.

Wymogi techniczne: Treść, do której kieruje przesłany link musi być publicznie dostępna.

4.3 1 zwycięzca zostanie wybrany przez niezależne jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu opisane w p. 2., 4.1. i 4.2., na podstawie subiektywnych kryteriów zdefiniowanych przez to Jury. Wybór najbardziej oryginalnego Dzieła spełniającego kryteria opublikowane na Stronie internetowej opiera się na wyłącznym uznaniu Jury, a Organizator i Administrator nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności w żadnej formie. Organizator i Administrator wybiorą 3 dodatkowych zwycięzców, w przypadku gdy początkowo wybrany zwycięzca nie odpowie na oficjalne powiadomienie Organizatora/Administratora w ciągu 5 dni roboczych.

5. Nagrody

5.1 Do rozlosowania wśród Uczestników są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą”): a) Miesięczne opakowanie pieluchomajtek Pampers Pants o wartości ok. 205 zł. Należy zauważyć, że osoba potrzebująca rozmiaru 1 lub 2, otrzyma rozmiar 3. Zwycięzcy zostaną zapytani o rozmiar drogą mailową.

5.2 Administrator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 20 dni od zakończenia Konkursu, korzystając z adresu e-mail podanego przez Zwycięzcę przed przystąpieniem do Konkursu. Administrator podejmie najwyżej 2 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą e-mailem. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Administratora w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Administrator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody, a na miejsce Zwycięzcy wejdzie wspomniany wyżej zwycięzca dodatkowy. Zwycięzca (oraz zwycięzca dodatkowy) mają obowiązek współpracować z Administratorem w celu należytego odebrania Nagrody.

5.3 Administrator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę. Administrator przesyła Zwycięzcom Nagrody kurierem, w ciągu 30 dni od pomyślnego powiadomienia danego Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a na jego miejsce wybrany zostanie zwycięzca dodatkowy, wskazany powyżej.

5.4 Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty ani zniszczenie Nagrody podczas dostawy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy w sposób jednoznaczny przyjmują do wiadomości, że Organizator/Administrator nie może przyjmować próśb Zwycięzcy (Zwycięzców) mających na celu zmianę czasu i sposobu wykorzystania Nagród.

5.5 Jeżeli czas wykorzystania Nagrody nie odpowiada Zwycięzcy, nie może on zaproponować alternatywnego terminu, a na jego miejsce wchodzi zwycięzca dodatkowy, wskazany powyżej.

6. Podatki

Administrator zobowiązuje się uiścić wszelkie podatki związane z nagrodami w imieniu Zwycięzców. Wszelkie inne koszty zostaną pokryte wyłącznie przez Zwycięzcę.

7. Ochrona danych

7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter & Gamble DS Polska z siedzibą w Warszawie (03-872) przy ul. Zabranieckiej 20.

7.2 Administrator danych powierza proces przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu Administratorowi. Dane osobowe Uczestników Konkursu (takie jak imię, nazwisko, adres, adres email) są zbierane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych, z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności administratora danych dostępną na stronie: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

7.3 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody. Organizator poda dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu dostarczenia Nagrody Zwycięzcy (Zwycięzcom). Dane zebrane w trakcie trwania Konkursu i dotyczące uczestników, którym Organizator wydał Nagrody, będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 10 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa.

7.4 W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnik powinien zwrócić się do administratora danych lub Administratora. Korespondencję należy przesłać na adres administratora danych lub na następujący adres e-mail Administratora: team@klubpampers.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, aktualizowania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do przesyłania danych. W przypadku zmiany lub potrzeby uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane, jest zobowiązana do ich aktualizacji. W celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa powyżej, Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora, który ma obowiązek odpowiedzenia na wniosek w imieniu administratora danych. Złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych przed dostarczeniem nagrody do Zwycięzcy jest możliwe, ale uniemożliwia dostarczenie Nagrody.

7.5 Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i swobód osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Postanowienia ogólne

8.1 Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.

8.2 Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody.

8.3 Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje Stroną internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy Uczestnika z Konkursu z efektem natychmiastowym.

8.4 Dokonując rejestracji, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Konkursu, jego prowadzenie, prędkość przekazywania komunikatów i transmisji danych oraz prędkość protokołu TrackBack zależą od dostawcy technologii, na którą negatywny wpływ mogą mieć czynniki pozostające poza kontrolą Organizatora, w szczególności m.in. błędy w połączeniach, działanie serwera i utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator i Administrator całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność w zakresie okoliczności opisanych w niniejszym ustępie.

8.5 Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej lub pod adresem Organizatora podanym w ust. 1.1 Regulaminu. Dalsze informacje uzyskać można pod numerem telefonu +48 (22) 113 99 25.

Wróć do Chwili z Pampers

Zgoda na pliki cookie