Warunki Użytkowania

Zasady uczestnictwa dla Klubu Pampers

Umowa pomiędzy użytkownikiem a Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Tobą (“Użytkownik” lub “Ty”) a Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. (“P&G” lub “My”) zgodnie z Warunkami Użytkowania strony internetowej P&G działającej pod adresem www.klubpampers.pl.
P&G jest odpowiedzialny za stronę internetową Klub Pampers. Niniejszy dokument zawiera Warunki Użytkowania przez ciebie jako zarejestrowanego użytkownika naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania przed pierwszym skorzystaniem ze strony internetowej oraz wyrażenie zgody na treść Warunków Użytkowania, gdy zostaniesz o to poproszony. Poprzez rejestrację, uczestnictwo i korzystanie z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejsze Warunki Użytkowania i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeżeli nie akceptujesz treści Warunków Użytkowania, prosimy o nie rejestrowanie się, nie uczestniczenie oraz nie korzystanie ze strony internetowej. Informacje na tej stronie internetowej odnoszą się do wspomnianej powyżej strony internetowej zawierającej zarejestrowany znak towarowy i są udzielane pod warunkiem rejestracji na tej stronie internetowej i akceptacji naszych Warunków Użytkowania.

Zakres

Niniejsze Warunki Użytkowania określają Twoje prawa i obowiązki w związku z Klubem Pampers oferowanym przez Procter & Gamble. Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują wszystkich członków Klubu Pampers, którzy zarejestrowali się w Klubie Pampers.

Dostęp do Strony - Twoje Dane Osobowe i Prywatność - Pliki Cookies – Polityka społecznościowa

Dostęp do naszej strony internetowej jest możliwy tylko po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu naszych Warunków Użytkowania.

Warunki: Twoje członkostwo i uczestnictwo są całkowicie dobrowolne. Zapewniasz, że informacje, które podajesz podczas rejestracji, są prawdziwe, oraz zobowiązujesz się utrzymywać zgodność z prawdą tych informacji. Dodatkowo oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat. Rejestracja w Klubie Pampers jest warunkiem koniecznym do uzyskania członkostwa w Klubie Pampers i w konsekwencji możliwości udziału w projektach Klubu Pampers.

Ochrona danych osobowych

P&G zbiera i przechowuje twoje dane osobowe podczas procedury rejestracji celem dostępu oraz korzystania z naszej strony internetowej P&G.

Zaufanie jest podstawą naszych celów biznesowych oraz warunkiem koniecznym naszego sukcesu. P&G jest zaangażowane w podtrzymywanie tego zaufania poprzez ochronę danych, które zbieramy o tobie jako naszym kliencie. Pełny tekst naszej polityki prywatności jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml.

Twoje dane dostępowe do strony internetowej muszą być zachowane w poufności i nie wolno udostępniać ich osobom trzecim. Jeżeli w naszej ocenie naruszasz Warunki Użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji twojego konta użytkownika.

Możemy czasowo blokować dostęp do całości lub części naszej strony internetowej dla zarejestrowanych użytkowników. Dodatkowo, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług za pomocą naszej strony internetowej lub zmiany ich zakresu bez wcześniejszego uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli strona internetowa nie jest dostępna w określonym momencie lub w określonym okresie z jakiejkolwiek przyczyny.

Pliki cookies: Dla zapewnienia ci lepszego korzystania ze strony, a także z powodów bezpieczeństwa, używamy na tej stronie internetowej plików cookies. Są to tzw. „biznesowe pliki cookies”. Dodatkowo, możemy używać plików cookies do celów statystycznych, jeżeli są one anonimowe i nie pozwalają nam na identyfikację osobową Użytkownika. Możemy wykorzystywać także pliki cookies należące do osób trzecich. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookies dostępne jest pod linkiem: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml#cookies.

Twoje komentarze, zdjęcia i raporty z dyskusji – Dalsze korzystanie przez P&G – Wytyczne Społeczności / Etykieta – Moderacja

Poprzez uczestnictwo w Klubie Pampers, wyrażasz zgodę na bycie związanym niniejszymi Wytycznymi Społeczności i Warunkami Użytkowania oraz na przestrzeganie ich. Jeżeli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki Użytkowania, prosimy o nie korzystanie i nie uczestniczenie w Klubie Pampers.

„Klub Pampers” jest ofertą dla zarejestrowanych użytkowników klubpampers.pl. Zapewnia ona zarejestrowanym użytkownikom możliwość uczestniczenia w tak zwanych „Projektach Klubu Pampers”, w ramach których mogą oni testować oraz oceniać produkty Pampers.

Uczestnictwo w Projektach Klubu Pampers jest darmowe.

Możesz przeglądać niniejszą stronę dla przyjemności lub celem uzyskania informacji. Jest wiele możliwości twojego aktywnego uczestnictwa poprzez stronę. Zawsze upewniaj się, że twoje komentarze są adekwatne do postów oraz celu strony. Zbaczanie z tematu jest rzeczą normalną, jednak oczekujemy od wszystkich zaangażowanych trzymania się tematu tak bardzo jak tylko jest to możliwe. Miej świadomość, że twoje komentarze będą publikowane (pod twoją nazwą użytkownika). P&G nie gwarantuje opcji modyfikacji lub usunięcia komentarza po tym gdy został on już wysłany. Przyjmujesz do wiadomości, że to ty – a nie P&G – będziesz odpowiedzialny za wysyłane przez siebie treści. Żadne z publikowanych przez ciebie komentarzy nie są objęte zobowiązaniem do poufności po stronie P&G, dostawców będących osobami trzecimi, podwykonawców P&G, bądź osób fizycznych będących zarządzającymi lub pracownikami tych stron.

Dalsze korzystanie przez P&G

P&G zastrzega sobie prawo do zatrzymywania i korzystania, według własnego uznania i bez opłat, z komentarzy, sugestii, danych i innych informacji (łącznie jako “Informacje”), które możesz wprowadzać na stronę w związku z obecnymi lub przyszłymi produktami bądź usługami. W zakresie, w jakim informacje mogą być przedmiotem ochrony na podstawie norm prawa własności intelektualnej, zobowiązujesz się przenieść wszelkie prawa do tych informacji na P&G oraz współpracować z P&G w celu przeniesienia tych praw. Dodatkowo, nieodwołalnie, bezpłatnie i z możliwością dalszego przeniesienia, udzielasz P&G prawa do używania, powielania, kopiowania, publikowania, transmitowania lub innego wykorzystywania twojej nazwy użytkownika oraz publikowanych treści z prawem do ich zmiany, usuwania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, a także cytowania ich treści lub wykorzystywania jej do tworzenia nowych utworów.

Wytyczne Społeczności / Etykieta:

(a) Niniejszym potwierdzasz, że:

 1. Wszelkie treści, które wprowadzasz, są rzetelne, a ty jesteś ich jedynym autorem;
 2. Nie jesteś pracownikiem Procter & Gamble ani pracownikiem lub zleceniobiorcą żadnego z podmiotów zależnych P&G lub agencji zaangażowanych przez P&G do promowania lub dystrybuowania produktów P&G;
 3. Twoje treści (lub ich części) nie są już ani nie będą prawdopodobnie używane w innych materiałach reklamowych dla P&G lub osób trzecich;
 4. Jesteś obecnie użytkownikiem produktów P&G opisywanych w dostarczanych przez Ciebie treściach;
 5. Twoje treści będą dostarczane bez jakichkolwiek uprzednich płatności lub obietnicy zapłaty ani nie będą tworzone i dostarczane w zamian za zapłatę lub inne korzyści. Nie obejmuje to możliwości, że dostarczone przez Ciebie treści zostaną wykorzystane w celach reklamowych P&G jak wyjaśniono poniżej;
 6. Oświadczenia oraz opinie które dostarczasz, odzwierciedlają twoje prawdziwe i szczere opinie na temat twoich doświadczeń z produktami P&G, które opisujesz w postach;
 7. W zakresie w jakim twoje treści zawierają wizerunek osób małoletnich, oświadczasz że sprawujesz ustawową opiekę nad tymi małoletnimi oraz że wyrażasz zgodę na wykorzystanie wizerunku małoletnich widocznego w tych treściach.

(b) Twoje obowiązki:

 1. Nie wolno ci podszywać się pod innych użytkowników lub osoby niebędące użytkownikami;
 2. Nie możesz wykorzystywać informacji uzyskanych od Społeczności Strony Internetowej P&G do nękania, grożenia, wykorzystywania lub krzywdzenia innych osób, a także do kontaktowania się z innymi użytkownikami lub prowadzenia działań reklamowych bądź sprzedażowych wobec innych użytkowników, bez ich uprzedniej wyraźnej zgody;
 3. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści atakujących jakiekolwiek miejsca, firmy lub grupy albo zawierających groźby wobec nich;
 4. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści, które naruszają lub zakłócają prawa innych osób, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych, dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, bądź treści, które stanowią naruszenie praw autorskich;
 5. Dostarczane przez Ciebie treści musiały zostać stworzone w całości przez ciebie. Nie mogą one zawierać niczego co należy do osób trzecich lub czego wykorzystanie wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej;
 6. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści, które według twojej wiedzy są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
 7. Twoje posty nie mogą zawierać komercyjnych treści reklamowych (w szczególności logotypów firm, nazw marek, haseł reklamowych lub oświadczeń o charakterze politycznym lub religijnym);
 8. Twoje posty nie mogą zawierać oprogramowania reklamowego (adware), łańcuszków internetowych, niechcianych wiadomości oraz spamu;
 9. Twoje posty nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, botów, oprogramowania szpiegującego lub innych kodów komputerowych których celem jest uszkodzenie, atak na lub potajemne przechwytywanie lub nabywanie systemów, danych i informacji;
 10. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści nieodpowiednich, nieprzyzwoitych (w szczególności nagich zdjęć lub pornografii), wulgarnych, obscenicznych, nieobyczajnych, nawołujących do nienawiści, obraźliwych, znieważających (włączając w to publikowanie słów lub symboli które są uznawane za obraźliwe wobec osób o określonym pochodzeniu, określonej religii, określonej orientacji seksualnej lub wobec określonych grup społecznych);
 11. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści nawołujących do uprzedzeń, rasizmu, nienawiści, stwarzających zagrożenie wobec osób lub grup, popierających dyskryminację ze względu na pochodzenie, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 12. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych informacji odwołujących się do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów;
 13. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych przestępczych lub podejrzanych czynności, w szczególności pornografii dziecięcej, rozpowszechniania materiałów nieprzyzwoitych, przemytu narkotyków, hazardu;
 14. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych ofert korzyści finansowych lub ofert usług finansowych;
 15. Twoje posty nie mogą zawierać pytań o dane osobowe osób małoletnich;
 16. Twoje posty nie mogą zawierać żadnych treści nielegalnych lub naruszających znajdujące zastosowanie normy lub przepisy prawa krajowego, lokalnego, federalnego lub międzynarodowego;
 17. Zabrania się:

Moderacja: Jesteś świadom i wyrażasz zgodę na to, iż P&G jest uprawnione (lecz nie zobowiązane) do monitorowania, przeglądania, usuwania lub odrzucania twoich postów lub ich części. Dodatkowo, przyjmujesz do wiadomości że jesteś w pełni odpowiedzialny za zawartość twoich postów.

Zawartość niniejszej strony internetowej nie zastąpi porad medycznych. www.klubpampers.pl nie udziela porad medycznych, nie diagnozuje ani nie zapewnia leczenia. Wszelkie treści, włączając tekst, grafikę, obrazy i informacje są publikowane tylko dla ogólnych celów informacyjnych. Nigdy nie powinieneś ignorować porad udzielonych przez profesjonalny personel medycznych lub opóźniać wizyt lekarskich, ze względu na przeczytanie informacji na tej stronie lub w newsletterze e-mailowym. Nigdy nie polegaj na informacjach zawartych na tej stronie lub w newsletterze e-mailowym jako zamienniku profesjonalnej porady medycznej.

Dalsze warunki użytkowania

Promocje: Specjalne warunki mogą mieć zastosowanie do innych usług lub promocji oferowanych przez klubpampers.pl, np. oficjalne regulaminy dotyczące konkursów, loterii, promocji i / lub aktywności. Takie warunki mają zastosowanie jako dodatek do informacji, które tu znajdziesz. W przypadku sprzeczności informacje zawarte tutaj mają pierwszeństwo.

Strony internetowe osób trzecich: Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie należą do P&G ani nie są obsługiwane przez P&G, nawet jeśli niektóre podstrony tej strony są ze sobą ściśle powiązane. Takie linki są oferowane tylko w ramach udogodnienia. Strona klubpampers.pl nie ręczy za ani nie kontroluje treści stron internetowych osób trzecich. Ponadto odsyłacz do strony osoby trzeciej nie oznacza sponsorowania, polecania, zgody ani odpowiedzialności za zawartość strony internetowej osoby trzeciej ani za jej wykorzystanie. Nie udziela się w sposób wyraźny lub domniemany żadnych praw do wykorzystywania lub kopiowania informacji zawartych na tej stronie lub na stronie internetowej osób trzecich.

Stosunki między stronami: Treści zamieszczane przez ciebie nie są poglądami P&G oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Poza tym nie ma stosunków w rodzaju trust ani żadnej innej relacji powierniczej bądź innej relacji między tobą a P&G. Każda ze stron działa jako niezależna strona porozumienia, a nie jako partner, partner joint venture, przedstawiciel, pracownik lub pracodawca drugiej strony i żadna strona nie jest uprawniona do wiązania drugiej strony porozumienia.

Usługi analityczne

Ta strona wykorzystuje Piwik. Jest to usługa do analizowania sieci. Piwik używa tak zwanych plików "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu generowane przez plik cookies (w tym skrócony adres IP) są przesyłane i przechowywane do celów analizy użytkowania, np. do celów optymalizacji strony.

Twój adres IP zostanie zanonimizowany podczas tego procesu, dzięki czemu ty jako użytkownik pozostaniesz anonimowy. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej witryny nie będą przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, ale w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny:

Czas trwania, wypowiedzenie umowy

Członkostwo w Klubie Pampers może zostać wypowiedziane przez zalogowanych członków w dowolnym momencie poprzez zakładkę „Ustawienia".

Możesz poprosić o e-mail z linkiem do wypisania się, klikając: "Kliknij tutaj, aby anulować subskrypcję". Po kliknięciu tego linku w e-mailu twoje członkostwo zostanie zakończone.

Uczestnictwo w projektach

Projekt Klubu Pampers zapewnia wybranym członkom Klubu Pampers produkty z Procter & Gamble do celów testowych.

Członkowie Klubu Pampers będą testować, oceniać i polecać produkty. Podczas polecania produktów, członek Klubu Pampers musi wskazać, że bierze udział w projekcie marketingowym Pampers. Członek powinien zawsze otwarcie wyrażać swoją opinię na temat produktu. Krytyka jest wyraźnie dozwolona. Dalsze szczegóły są określone w Warunkach Uczestnictwa dla każdego projektu, które w przypadku wątpliwości mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

Użytkownicy nie mają roszczeń do uczestnictwa w konkretnym projekcie. Uczestnicy projektu są wybierani przez Procter & Gamble na podstawie danych ich profilu, zainteresowań i skłonności. Odwołania prawne są wyłączone.

Udział w projekcie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.

Procter & Gamble zastrzega sobie prawo do wykluczenia członków z projektu, jeśli naruszą warunki korzystania lub warunki uczestnictwa w projekcie. Towary lub przedmioty otrzymane przez Członka w ramach projektu stanowią próbki niesprzedawalne. Sprzedaż tych produktów, w szczególności za pośrednictwem takich platform, jak eBay, jest zabroniona. Podkreśla się, że nieautoryzowana odsprzedaż może naruszać prawa do znaku towarowego firmy reklamowej, ponieważ firma reklamowa nie sprzedaje tych produktów testowych w celu ich odsprzedaży.

Dostępność strony internetowej

Procter & Gamble jest uprawniona do zaprzestania prowadzenia strony internetowej oraz świadczenia usług za jej pomocą w dowolnym momencie, a także do zakończenia relacji z użytkownikiem w dowolnym momencie. Strona internetowa lub inne usługi mogą być chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych.

P&G może, według własnego uznania i bez uprzedzenia, zmienić warunki niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z tego powodu zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu aktualizacji lub uzupełnień do wytycznych.

Naruszenie przepisów, zawieszenie i rozwiązanie umowy

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej Umowy stanowi naruszenie Warunków korzystania z serwisu, na mocy których użytkownik jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej Klub Pampers. Może to skutkować wdrożeniem następujących środków:

Nasza odpowiedzialność za środki podjęte w związku z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania jest wyłączona. Środki opisane w niniejszym dokumencie nie są wyłączne i możemy podjąć wszelkie działania, które uznamy za stosowne.

Wyłączenie roszczeń i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za rejestrację, udział i korzystanie z tej strony internetowej. Ta strona internetowa jest udostępniana "w takim stanie, w jakim jest" w zakresie dozwolonym przez prawo. Procter & Gamble, jego kierownictwo, przedstawiciele, pracownicy i podwykonawcy nie składają żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności lub kompletności treści klubpampers.pl lub treści stron internetowych powiązanych z tą stroną. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, spółki z naszej Grupy i osoby trzecie z nami powiązane niniejszym zastrzegamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody i szkody następcze poniesione przez użytkowników w związku ze stroną internetową lub w związku z użytkowaniem, niedostępnością lub konsekwencjami korzystania ze strony internetowej, stron internetowych z nią powiązanych i treści zamieszczonych na niej, a w szczególności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych (zawinionych bądź niezawinionych), umowy niewłaściwego wykonania zobowiązania lub z innych przyczyn, nawet jeśli dały się one przewidzieć, o ile niniejsze postanowienie nie wyklucza roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty lub uszkodzenia materialnego twojego mienia, jak również bezpośrednich straty finansowych, które nie są wyłączone zgodnie z jedną z wyżej wymienionych kategorii.

Nie ogranicza to naszej odpowiedzialności z tytułu zawinionej szkody na osobie. To samo dotyczy odpowiedzialności za podstępne wprowadzenie w błąd, wprowadzenie w błąd do istotnej okoliczności i odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Odszkodowanie: Rejestrując się, uczestnicząc lub korzystając z serwisu, zobowiązujesz się do zwolnienia P&G, jego kierownictwa, pracownikow i podwykonawcow z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia (w tym odszkodowawcze), straty, koszty i wydatki (w szczególności z tytułu kosztów pomocy prawnej): (i) twoje użytkowanie i dostęp do klubpampers.pl; (ii) twoje naruszenie niniejszych Warunków korzystania; (iii) naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, własności intelektualnej lub prywatności i dóbr osobistych; (iv) naruszenie przez użytkownika przepisów prawnych poprzez utworzenie, opublikowanie lub późniejsze modyfikacje swoich wpisów; lub (v) zabezpieczenia cię przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku postu wysłanego przez ciebie. To zwolnienie z odpowiedzialności obowiązuje również po zakończeniu kampanii reklamowej.

Przeniesienie praw z umowy

Użytkownik może dokonać cesji lub przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody P&G (której udzielenia P&G nie może w sposób uzasadniony odmówić lub opóźnić). P&G może dokonać cesji lub przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez zgody użytkownika, pod warunkiem, że poinformuje o tym użytkownika z wyprzedzeniem.

Zmiana i zrzeczenie się praw

Użytkownik zostanie poinformowany na piśmie o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie. Zmiana jest dostępna natychmiast po uzyskaniu dostępu do strony klubpampers.pl, pod warunkiem akceptacji przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę, dostęp do strony klubpampers.pl zostanie zablokowany.

Zrzeczenie się praw wynikających z niniejszej Umowy będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane na piśmie. Zrzeczenie się jest ważne tylko w stosunku do strony, do której zostało skierowane, i tylko w odniesieniu do okoliczności, dla których zostało wydane. Wykonanie lub zaniechanie działania nie jest uważane za domniemane zrzeczenie się.

Częściowa bezskuteczność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niemożliwe do wyegzekwowania lub niezgodne z prawem w całości lub w części przez właściwy sąd lub organ, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.

Jeżeli skuteczność, wykonalność lub zgodność z prawem przepisu można zapewnić poprzez skreślenie części przepisu, stosuje się postanowienie ze zmianą niezbędną dla osiągnięcia ekonomicznego celu przepisu zamierzonego przez strony.

Obowiązujące prawo i właściwość sądów

Niniejsze Warunki Użytkowania, a także spory prawne lub roszczenia wynikające z nich lub będące w związku z nimi lub przedmiotem umowy lub zawarciem Warunków (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Sądy polskie są właściwe do rozpoznawania roszczeń wynikających z wizyty na stronie klubpampers.pl. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dochodzenia roszczeń przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w miejscu jurysdykcji miejsca zamieszkania użytkownika.

Zgoda na pliki cookie